§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.routesetting.pl, zwanego dalej “Sklepem”, w szczególności warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach tego Sklepu.

2. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.routesetting.pl, e-mail – info@routesetting.pl, telefon +(414) 345 62 45, adres korespondencyjny – Marcin Wszołek, Sklep Routesetting, Kraków ul. Lucjana Rydla 28 lokal 1, 30-087, NIP: 6772149082, REGON: 120887237.

3. Na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie, dostęp do Sklepu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Zamawiającego z niektórych Usług udostępnianych w Sklepie, w szczególności z Usług dostępnych tylko w przypadku Rejestracji, wymaga dodatkowo posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

4. Przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie zakupu w Sklepie lub rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku zakupów w Sklepie, Zamawiający poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

6. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.routesetting.pl w zakładce Regulamin.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem www.routesetting.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Konsument– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e- mail, imienia i nazwiska.
 5. Klient– Konsument lub Przedsiębiorca zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 6. Użytkownik– każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym, w tym zawierający ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług.
 7. Umowa zawarta na odległość– umowa sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin– niniejszy regulamin.
 9. Rejestracja– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą elektronicznego Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą  Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów prezentowanych w Sklepie.
 11. Kolory i wymiary – Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować sprzedawane Produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Sprzedawca nie gwarantuje, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne Użytkownika (Klienta) wiernie odwzoruje rzeczywiste kolory Produktu.Wymiary Produktu podane na stronie www.routesetting.pl są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami Produktu, który otrzymasz. Wymiary rzeczywiste mogą się różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.
 12. Konto Klienta / Konto– przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą loginu i hasła lub innych dostępnych metod logowania. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu.
 13. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Umowa o Świadczenie Usług– niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów i Użytkowników. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 15. Usługi elektroniczne– usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 16. Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 17. Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 18. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego – Umowa zawarta na odległość; Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 19. Wymagania Techniczne– minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Internet Explorer (min. Wersja 11) lub Google Chrome (min. Wersja 48) lub Mozilla Firefox (min. wersja 44) lub Opera (min. wersja 35) lub Microsoft Edge (min. wersja 14) lub Apple Safari (min. wersja 10). Aby utworzyć Konto, dokonać zakupów w Sklepie i zapisać się na newsletter, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
 20. Sprzedawca – Maciej Łydziński, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 1a/ pokój 216 70-100 Szczecin, nr NIP: 8561782027, który w ramach swojej działalności gospodarczej jest właścicielem i prowadzi Sklep.

§3 Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż asortymentu odzieżowego na odległość za pomocą sieci Internet.

2. Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane, o ile Sprzedawca wyraźnie nie określił ich w ofercie jako niepełnowartościowe lub używane.

§4 Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO (Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • doręczenia Klientowi zamówionego Produktu, (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Produktu (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • kontaktu w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie realizacji (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozpoznawania reklamacji i sporów związanych z zawartymi umowami sprzedaży (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż stanowi to prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy),
 • rozpoznawania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż stanowi to prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy),
 • umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż stanowi to prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy),
 • dochodzenia roszczeń od Klientów, obrony przed roszczeniami Klientów, a także realizacji sądowych i pozasądowych sposobów załatwienia sporów (prawną podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

–  do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z wyżej wskazanych umów,
–  przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego,
–  przez okres niezbędny do udokumentowania przez Sprzedawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
–  do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Sprzedawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

4. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być także wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

5. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora.

6. Dane osobowe Klientów (w tym Użytkowników) mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne Sprzedawcy w prowadzeniu Sklepu, m. in. :

– podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom oprogramowania do zarządzania Sklepem,
– podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania Sklepu,

b) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, w szczególności

– podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych (w przypadku wyboru takiej opcji płatności),
– podmiotom zapewniającym dostawę towaru pod wskazany adres (np. usługi kurierskie)

7. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

8. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

10. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

11. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

14. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

15. Użytkownicy (Klienci) mają prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. m. in. prawa do przenoszenia danych, prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w stosownych przepisach.

16. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownikowi (Klientowi) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

§5 Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe

Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

• aktywne łącze internetowe,
• włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.

2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§6 Zasady dokonywania zakupów

1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

 • dokładny opisu danego produktu i jego cech;
 • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
 • dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
 • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą elektronicznego interaktywnego formularza, dostępnego na stronie sklepu.

4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową.

5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:

• potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
• Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
• W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

8. W Sklepie honorowany jest elektroniczny system płatności.

9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Zamówiony Produkt jest wysyłany w przeciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry.

11. Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka.

12. O wysyłaniu Produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

13. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany, Konsument może odstąpić od umowy.

14. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktu) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy (Produktu) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

15. O wysyłaniu Produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

16. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę..

§7 Przedsiębiorcy

1. Sprzedawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej z Przedsiębiorcą. Prawo to może być wykonane poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od zawarcia Umowy. Oswiadczenie nie musi wskazywać przyczyny odstąpienia. W razie wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą.

2. Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest bezzwłocznie sprawdzić stan Produktów niezwłocznie po ich dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń.

4. W stosunku do Przedsiębiorców, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określona w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§8 Reklamacje i zwroty

1. W przypadku wystąpienia wad Produktu, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku wykrycia przez Konsumenta wady Produktu, proszony jest on o odesłanie wadliwego towaru na adres: Marcin Wszołek, Sklep Routesetting , Kraków ul. Lucjana Rydla 28 lokal 1, 30-087, po uprzednim poinformowaniu Sklepu drogą telefoniczna lub mailową o stwierdzonych wadach Produktu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także sformułowania żądania Klienta w związku z dostrzeżoną wadą.

3. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Przy zgłaszaniu roszczeń z tytułu rękojmi (reklamacji), należy dołączyć dowód zakupu Produktu w postaci paragonu lub faktury. W przypadku braku dowodu zakupu, należy wskazać inne dowody potwierdzające zakup Produktu. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru, podanie daty jej powstania, a także sformułowanie żądania Klienta z tytułu rękojmi.

5. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji Produktu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w wyniku jego złego użytkowania.

6. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania na adres wskazany w pkt. 2 przesyłki z reklamowanym Produktem. Sklep dołoży wszelkich starań, żeby w terminie 14 dni Klient został powiadomiony o wyniku reklamacji.

7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie mogła zostać dokonana niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje stosowne i adekwatne do uznanej wady obniżenie ceny Produktu. 

§9 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin na złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, umowę uważa się za niezawartą, a Konsument nie może ponieść z tego tytułu żadnych kosztów za wyjątkiem tych określonych w punktach 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5. Produkty zwracane z uwagi na skuteczne odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nie powinny posiadać śladów użytkowania, tj. plam, intensywnego zapachu bądź prania. W sytuacji gdy Sprzedawca stwierdzi takie ślady zwróconego Produktu, będzie on uprawniony do pomniejszenia wartości zwracanej na rzecz Konsumenta ceny, stosownie do pomniejszenia wartości zwróconego Produktu lub kosztów związanych z usunięciem śladów jego użytkowania.

6. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta nie budzącego wątpliwości dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu Produktu powinien zostać dokonany na adres : Marcin Wszołek, Sklep Routesetting, Kraków ul. Lucjana Rydla 28 lokal 1, 30-087.

OCHRONA DANYCH

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.

2. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie Umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Nie pozbawia to jednak konsumentów mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

4. Sklep Routesetting ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji Serwisu – nie stanowi zmiany Regulaminu.

5. Sklep Routesetting nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta, ujawnianie danych osobowych.

6. PLIKI COOKIES Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności.